Scroll to top
In stock

19英吋 儀器標準機櫃

描述

19英吋 儀器標準機櫃

19英吋 儀器標準機櫃
19英吋CH系列尺寸圖 : (鐵製粉體烤漆) (白色.黑色)
1U高度=44.45m/m 總高尺寸均含輪子高度

19英吋 儀器標準機櫃 300 400

19英吋 儀器標準機櫃

機櫃選購附件

機櫃選購附件

19英吋 儀器標準機櫃 1 800 600

19英吋 儀器標準機櫃

19英吋 儀器標準機櫃 2尺寸表 800 600

19英吋 儀器標準機櫃 2尺寸表